Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2021/22

PRZEJDŹ>Powrót

07 Marca 2014 godz: 12:50:24

PRZYPOMNIENIE M A T U R Z Y S T O !!!!

Zgodnie z rozp. MEN z 30 kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U.Nr83,poz.562, z późn. zm.).

7 kwietnia 2014 r. upływa termin złożenia przez ucznia (słuchacza) wykazu bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu części ustnej egzaminu maturalnego.

 

Wykaz bibliografii i plan prezentacji własnoręcznie podpisany składamy w dwóch egzemplarzach nauczycielowi języka polskiego, który wraz z listą uczniów przekazuje bibliografię Dyrektorowi szkoły.

 

Uczeń, który nie złoży wykazu bibliografii w wyznaczonym terminie nie może przystąpić do egzaminu.

HPastZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski