Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2023/24

PRZEJDŹ>Samorząd uczniowski

21 Marca 2013 godz: 08:07:09

Dnia 19.02.2014r. odbył się III Integracyjny Bal Karnawałowy, na którym spotkali się wolontariusz naszej szkoły z wolontariuszami z Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Ostródzie, Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie, Gimnazjum Żołnierza Polskiego w Durągu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie oraz członkami Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, aby razem brać udział w konkursach i zabawach. Gościem honorowym był Starosta Ostródzki pan Włodzimierz Brodiuk.

     Dnia 25.10.2013r. Samorząd klasowy ustalił plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2013/2014

Wrzesień:  

 1. Spotkanie z Samorządem klasowym w celu omówienia kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Przeprowadzenie wyborów dnia 30.09.2013r.
 3. Slubowanie klas pierwszych.

Październik:

 1. Podanie do wiadomości wyników wyborów.
 2. Ukonstytułowanie się Samorządu Uczniowskiego.
 3. Dznień Edukacji Narodowej (K. Dziedziewicz, K. Siarkiewicz).
 4. Opracowanie planu pracy dla Samorządu Uczniowskiego na rok 2013/2014.
 5. Otrzęsiny klas pierwszych (klasa II cw z P. Piotrowską).

Listopad:

 1. Symbolika Dnia Wszystkich Swiętych.
 2. Swięto Niepodległości-Konkurs pieśni i piosenek patriotycznych ( klasa III LO z wych, Pawłem Adamczykiem).
 3. Talent Show (Z. Chłopik, J. Draheim, K. Siarkiewicz).
 4. Andrzejki-ciastko z wróżbą.

Grudzień:

 1. Mikołajki-turnirj międzyklasowy (M. Marchalewska).
 2. Jasełka (Ks. K. Pleskot, C. Mazurek).
 3. Dekoracje świąteczne (K. Siarkiewicz).
 4. Wigilie klasowe (wychowawcy klas).

Styczeń:

 1. Spotkanie z rodzicami-przedstawienie koła teatralnego pt."Chodź człowieku, coś ci powiem".
 2. Podsumowanie pierwszego semestru.

Luty:

 1. Poczta walentynkowa.

Marzec:

 1. Dzień otwarty-promocja szkoły.
 2. Światowy Dzień Młodzieży (K. Siarkiewicz).

Kwiecień:

 1. Ostatni dzwonek-impreza dla maturzystów.
 2. Tradycje świąt Welkanocnych.

Maj:

 1. uwolnić książkę (z.Chłopik).
 2. XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny (K. Siarkiewicz).

Czerwiec:

 1. Pożegnanie absolwentów klas III ZSZ.
 2. podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym.
 3. Zakończenie roku szkolnego.

Gazetki okolicznościowe:

 1. Dzień Nauczyciela
 2. Pażdziernik-walka z rakiem
 3. Symbolika Wszystkich Świętych
 4. Święto Niepodległości
 5. Dekoracje świąteczne
 6. Walentynki
 7. Konstytucja 3 maja-święto flagi
 8. Gazetka wakacyjna

Współpraca samorządu z:

 1. Wolontariatem
 2. Pedagogiem
 3. Wychowawcami klas
 4. Biblioteką
 5. Doradcą zawodowym

 

   Dnia 6.09.2013r. przedstwaiciele samorządu klas, spotkali się w celu ogłoszenia terminu wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Krystyna Siarkiewicz przypomniała, jak ma przebiegać tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego.

Powołano Komisje Wyborczą, której zadanie polegało na:

 • rejestrowaniu Kandydator uczniów,
 • ustaleniu i ogłoszeniu wyników wyborów,
 • złożeniu sprawozdania z wyborów.

W ramach kampani wyborczej dopuszcza się:

 • rozdanie ulotek,
 • wywieszenie plakatów,
 • organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinie wychowawczej.

    Dnia 30.09.2013r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Komisja wyborcza w składzie:

 1. Adrianna Kocak,
 2. Radosław Rakowiecki,
 3. Michał Kowalski.

Zajerestrowała 5 kandydatów:

 1. Anna Giedrys - kl. I TH
 2. Olga Kopczyńska - kl. I b
 3. Karol Krasowski - kl. III TW
 4. Paulina Dołęgowska - kl. II b
 5. Karolina Miałkowska - kl. I TW

Po całkowitym przeliczeniu głosów komisja podała do wiadomości społeczności szkolnej wyniki wyborów:

 1. Karol Krasowski - 121 głosów,
 2. Paulina Dołęgowska - 74 głosy,
 3. Anna Giedrys - 40 głosów,
 4. Olga Kopczyńska - 30 głosów,
 5. Karolina Miałkowska - 19 głosów.

    Dnia 7.10.2013r. odbyło się spotkanie z nowo wybranym Samorzadem, na którym to zostły przydzielone kompetencje poszczególnym osobom.

Przewodzniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego  został Karol Krasowski z klasy III TW. Zastępcą przwodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego została Paulina Dołęgowska z klasy  II b. Skarbnikiem została Olga Kopczyńska z klasy I b.

Osobą odpowiedzialna za strone internrtową został Mateusz Szczepaniak z klasy III TW, a osoba odpowiedzialną za prowadzenie kroniki została Anna Falatyk z klasy III TW.

     Samorząd Uczniowskitworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Co roku c najbardziej aktywni wybierani są do Samorządów Klas, a następnie do Rady Samorządu Uczniowskiego.

    Czym zajmuje się Samorząd Uczniowski?

 • Samorząd szkolny reprezentuje cała społeczność uczniowską.
 • Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych.
 • Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 • Samorząd współpracuje z Samorządami Klosowymi.

   Uprawnienia Samorządu Szkolnego:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 • W szkole i placówce działa Samorząd Uczniowski, zawany dalej "samorządem".
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentatami ogółu uczniów.
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedaogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lup placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

          * prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

          * prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowniu,

          * prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym i wydawania                   gazety szkolnej, 

            * prawo redagowania i wydawania gazet szkolnej,

          * prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i                           możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

          * prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

    Zadania samorządu

    Przewodniczący:

 • zna cele i zadania samorządu
 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy 
 • prowadzi zebrania
 • rozdziela zadania 
 • współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

    Zastępca:

 • jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego
 • pełni rolę przewodniczącego w czasie jego nieobecności 
 • stoi na czele ważnych komisji
 • pomaga przewwodniczącemu.

   Skarbnik:

 • jest osobą odpowiedzialną za finansową stronę działalności Samorządu
 • dba o zasobność kasy Samorządu poprzez poszukiwanie sponsorów, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.

   Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów,
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 • organizowanie imprez szkolnych,
 • współdziałenie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki,
 • przedstawienie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich,
 • organizowanie  wypoczynki i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne),
 • troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywanie niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska,
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nuczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu Dyrektorowi szkoły lub Radzie pedagogicznej,
 • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
 • współpraca z organizacjami istniejącymi na trenie szkoły.

administratorZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski